Nudge

Warsztat ThePowerOfNudge

Ekonomia Behawioralna w praktyce 

Dla kogo?

 • Sprzedaż
 • Marketing
 • Obsługa klienta
 • Tworzenie oferty
 • Promocje

Wszędzie tam, gdzie ważna jest efektywność i perswazyjność komunikacji

Korzyści

 • Zrozumienie działania mechanizmów Ekonomii Behawioralnej
 • Poznanie błędów poznawczych i heurystyk
 • Umiejętność zastosowania heurystyk do optymalizacji komunikacji i projektowania sytuacji decyzyjnych

Podsumowanie

Interaktywny warsztat budujący praktyczną znajomość Ekonomii Behawioralnej. 

Dowiesz się, czym są błędy poznawcze i heurystyki, oraz jak wykorzystać je do efektywnego dostarczenia Twojego komunikatu. W trakcie warsztatu wspólnie pracujemy nad realnymi wyzwaniami uczestników, aby zyskać praktyczną znajomość zastosowań zasad Ekonomii Behawioralnej. 

ThePowerOfNudge

Ekonomia Behawioralna w praktyce 

Przebieg warsztatu

Dzień 1

1. Szybki start: co to jest zapalnik?
Podstawowe pojęcia Ekonomii Behawioralnej.Nudge.

2. Metodologia CAN: Change – Zmiana.
Stan obecny vs stan docelowy.
Zachowanie: co zmieniać i dlaczego.
Mierniki.

3. Metodologia CAN: Analysis
Szanse.
Ryzyka.

4. Metodologia CAN: Nudge!
Podejście CAN: wywołaj zmianę!
Projektowanie zapalników – Nudge.
Testowanie i optymalizacja zapalników –Nudge.
Spraw, by pozostał. Tworzenie nawyków.

Logistyka

12 godzin = 2 dni warsztatów. 

Mała grupa – bezpośredni kontakt z prowadzącym. 

Możliwość indywidualnych konsultacji. 

Zniżka na kolejne warsztaty i konsultacje. 

ThePowerOfNudge

Get Behavioral Economics to work for you! 

uk

For whom?

 • Sales
 • Marketing
 • Customer service
 • Sales offering
 • Trade promotions

If effectiveness and persuasiveness of communication is important for you – you need to get Behavioral Economics to work

Gains

 • To understand the mechanisms of Behavioral Economics. Nudge. 
 • To know the cognitive biases and heuristics.
 • To be able to use heuristics to optimize communication and design the choice architecture. 

Summary

Interactive workshop delivering practical knowledge of Behavioral Economics. 

Upon completion you will know what the cognitive bias and heuristics are, and how to harness them effectively to land your message. Workshop includes the hands-on lab, we work out the real cases of participants together to gain the working knowledge of basic Behavioral Economics concepts.

ThePowerOfNudge

Get Behavioral Economics to work for you!

Day 1

1. Fast immersion: what is a nudge?
Basic concepts of Behavioral Economics. Nudge.

2. CAN methodology: Change
Current state vs Future state.
The behavior: Change what and why.
Measurement.

3. CAN methodology: Analysis
Barriers and chances.
Triggers and risks.

4. CAN methodology: Nudge!
CAN-do approach: Let’s provoke change!
Design of Nudge.
Nudge testing and optimization.
Make it stay. Form the habit.

Logistics

12 hours = days workshop 

Small group – direct contact with the host. 

Individual consultations possible. 

Discount for following workshops and consulting.